5 september 2018

AVG | Privacystatement

AVG 2018 Vredeman & de Vries

Vredeman & de Vries coaching & advies, gevestigd aan Kardinaal van Enckevoirtstraat 59, 5706 TW, Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http:/www.vredemanendevries.nl
Kardinaal van Enckevoirtstraat 59, 5706 TW, Helmond
062-062-88-68

Michiel Fondse is de Functionaris Gegevensbescherming van Vredeman & de Vries Hij is te bereiken via michiel@vredemanendevries.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vredeman & de Vries verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vredemanendevries.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vredeman & de Vries verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vredeman & de Vries neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vredeman & de Vries) tussen zit.

Vredeman & de Vries gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
inlogcodes op telefoons
avast internetsecurity

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vredeman &  de Vries bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) gegevens  > Bewaartermijn   > Reden
Bedrijfsgegevens           > 7 jaar                        > wettelijke bewaartermijn financiële gegevens belastingdienst
Adres                                    > 7 jaar                        > wettelijke bewaartermijn financiële gegevens belastingdienst

Delen van bedrijfsgegevens met derden:
Vredeman & de Vries verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vredeman & de Vries gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens door Vredeman & de Vries en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens sturen naar info@vredemanendevries.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vredeman & de Vries wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vredeman & de Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vredemanendevries.nl


Copyright 2018 - Vredeman & de Vries | Algemene voorwaarden | Privacystatement