5 september 2018

AV | Algemene voorwaarden

Samenvatting werkafspraken
Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn de Algemene Voorwaarden samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake coachings- en trainingsactiviteiten
Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden.
Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van diens werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
Bij afzeggingen door de cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Bij afzeggingen van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van een gesprek, en in geval van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.
Bij afzeggen van een trainingssessie per trainingsgroep door de opdrachtgever 30 dagen vóór aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Bij afzeggen van een trainingssessie per trainingsgroep door de opdrachtgever binnen 30 dagen voor aanvang worden 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever

1.0      Algemeen
1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Onderneming: Vredeman en de Vries, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt zelf en/of de organisatie.
  • Client: de werknemer of cliënt van de opdrachtgever van op wie de door de ondernemer uit te voeren coaching activiteiten betrekking heeft.
  • Organisatie: de werkgever op wie de door de onderneming uit te voeren trainingsactiviteiten betrekking heeft
  • Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten – inzake  activiteiten – van of met Vredeman en de Vries en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.0      Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
2.3 Opdrachtnemer heeft het recht om, naar beschikbaarheid en kwaliteit, een andere trainer in te zetten dan in eerste instantie in de offerte is vermeld. Dit kan zowel bij ziekte of noodzakelijkheid worden toegepast. Indien per training twee trainers zijn vastgelegd en door overmacht of ziekte op de dag van de training van een van de trainers uitvalt, zal opdrachtnemer bij beschikbaarheid een vervanger inzetten. Indien deze niet beschikbaar is, zal het aantal uren dat de trainer afwezig is worden gereserveerd voor diensten van opdrachtnemer bij opdrachtgever. De uren zijn binnen een half jaar te gebruiken door opdrachtgever. Na een half jaar vervalt de aanspraak op de uren.
2.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
2.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

3.0      Prijzen en offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende of per email bevestigde offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

4.0      Betalingsvoorwaarden
4.1 Facturen dienen, tenzij vooraf anders is overeengekomen, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
4.2 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
4.3 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

5.0      Geheimhouding
5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen en waarvan een partij redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn.
5.2 De onderneming behandelt informatie van en over cliënt vertrouwelijk. Informatie voor en over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten. Alleen en voor zover de cliënt toestemming geeft, rapporteert de opdrachtnemer hierover aan opdrachtgever.

6.0      Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever, ongeacht uit welke hoofde, voortvloeiende uit- of verband houdend met de uitvoering van enige opdracht of overeenkomst, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag van de daarvoor aangeboden of overeengekomen prijs.
6.4 Voor de werkzaamheden die Vredeman en de Vries op locatie uitvoeren is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor een bedrag van € 1,250.000,- per gebeurtenis. ASR schadeverzekering N.V. polis 34566765.

7.0      Duur en beëindiging
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
d. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
e. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
f. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

8.0      Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
8.2 Bij afzeggingen van individuele advies- en coachingsgesprekken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.
8.3 Bij afzeggen van een trainingssessie per trainingsgroep door de opdrachtgever 30 dagen vóór aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8.4 Bij afzeggen van een trainingssessie per trainingsgroep door de opdrachtgever binnen 30 dagen voor aanvang worden 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van annulering van een training per trainingsgroep binnen 30 dagen voor aanvang van de training, heeft opdrachtgever de mogelijkheid te zorgen voor: – een vervangende trainingsgroep op de data en tijdstippen van de geannuleerde training. Indien dit alternatief wordt gekozen door de opdrachtnemer, vervalt het in rekening brengen van de geannuleerde training.

9.0      Intellectuele eigendom
9.1 Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

10.0   Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
10.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen.
10.3 Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

11.0   Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing


Copyright 2018 - Vredeman & de Vries | Algemene voorwaarden | Privacystatement